BSKN Č.B. oznamuje výši příspěvků členů od 1. ledna 2017:

 

Dospělí od 19 let do 59 let - 300 Kč / rok
Dorost  od 16 let do 18 let,důchodci do 59 let - 200 Kč / rok
Důchodci od 60 let, ženy na MD (mateřská dovolená),fanoušci- 150 Kč / rok
Žactvo do 15 let, základní škola,fanoušek od 60 let - 100 Kč/rok

Nový průkaz BSKN – 20,- kč......................Ztracený průkaz BSKN – 50,- kč


Od 1. ledna 2017 bude příspěvek zaplacen do 15. února. Po termínu bude penále 50 Kč (za každý měsíc navíc).
Příspěvky je každý povinen zaplatit do 15. února 2017!!!! Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme. Nebude-li příspěvek zaplacen ani do 20. února 2016, pak se člen BSKN nebude moci účastnit mistrovských soutěží,přátelských turnajů a tréninku (nečlenové zaplatí od 20,- kč – 50,- kč dle akce)

Nová pravidla pro členy BSKN Č.B. – platí od 1. ledna 2017

 

Členství
1. Členem sdružení je fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Mladší 18 ti let se může státem členem se souhlasem zákonného zástupce.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor.
3. Členství vzniká dnem přijetí registrace přihlášky.
4. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení. Členské příspěvky se platí najednou za rok. Členské příspěvky je nutné zaplatit do 15. 2..
5. O výši ročního členského příspěvku rozhoduje výkonný výbor.
6. V dalších letech je členem, pokud má v kalendářním roce zaplacený členské příspěvky.
7. Výkonný výbor může rozhodnout o prominutí členského příspěvku konkrétním členům.
8. Jednou zaplacený členský poplatek se nevrací.
9. Při zániku členství je povinnosti uhradit dlužné členské příspěvky a odevzdat členský průkaz.

Členství zaniká:
1. Vystoupením člena písemným oznámením.
2. Nezaplacením ročního členského poplatku ve stanovené lhůtě.
3. Zrušením členství na základě rozhodnutí výkonného výboru.
4. Úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého.
5. Znikem sdružení.
6. Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor.

Práva a povinnosti člena sdružení
Člen je oprávněn zejména:
1. Podílet se a být informován o činnosti sdružení.
2. Účastnit se akcí pořádaných sdružením.
3. Volit do orgánů sdružení.
4. Být volen do orgánů sdružení (po dosažení 18 let).
5. Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
6. Účastnit se zasedání Valné hromady.
7. Vlastnit členský průkaz a potvrzení o zaplacení členského příspěvku.
8. Kdykoli ze sdružení dobrovolně vystoupit; být seznámen s výsledkem hospodaření sdružení.
9. Žádat o svolání mimořádné členské schůze sdružení; taková žádost musí být podepsána nejméně jednou třetinou členů sdružení.

Člen je povinen zejména:
1. Dodržovat stanovy sdružení.
2. Platit roční členský poplatek.
3. Respektovat rozhodnutí orgánů sdružení.
4. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, je-li do nich zvolen.
5. Poskytnout stanovené kontaktní informace do evidence členů sdružení a oznamovat jejich případné změny.
6. Chránit dobré jméno sdružení.